สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง

อำเภอนครหลวง เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า อำเภอนครกลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 5 ทรงโปรด ให้สร้างที่ว่าการอำเภอ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อโพง ทางตอนทิศเหนือของวัด เกาะแก้วเกษฎาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ทรงโปรดฯ ให้ย้ายที่ว่าการอำเภอ มาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง มาจนถึงปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อจาก นครกลาง มาเป็น นครหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับตำบลที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทนครหลวง


ปราสาทนครหลวง หรือ พระนครหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นองค์ปราสาทศิลปะขอม เป็นพุทธสถานจตุรมุขทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี 3 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นซุ้มระเบียงล้อมรอบ ชั้นบนมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย

มีดอรัญญิก


มีดอรัญญิก โดยชาวบ้านไผ่หนองและบ้านต้นโพธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง ซึ่งเป็นชาวลาวเวียงจันทร์เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ มีอาชีพตีทอง และเหล็ก ต่อมาเลิกตีทองจึงเหลือแต่ตีเหล็กจนมีชื่อเสียง มีมั้งมีด ดาบ อาวุธ และเครื่องใช้อื่นๆ

วัดสะตือ


วัดสะตือ พระพุทธไสยยาสน์สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2413 โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้มาทำการสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง มีความศักดิ์สิทธิ์มากและต้องแก้บนด้วยการรำรอบองค์พระ